İnkişaf qruplarımız

“MƏLƏK” Qrupu

• Nitqin inkişafı ilə bağlı məşğələlər maraqlı keçir.
• Sadə riyazi təsəvvürlərin inkişaf etdirilməsi oyun-çalışmalarla aparılır.
• Ətraf aləmlə tanışlıq canlılığı ilə fərqlənir.
• İngilis dilini uşaqlar həvəslə öyrənirlər.
• Rəqs məşğələləri mütənasib qamət formalaşdırır.
• Musiqi məşğələləri xüsusi otaqda keçirilir.
• Gimnastika ilk idman vərdişləri aşılayır.
• Rəsm məşğələləri uşaqların rəng duyumunu cilalayır.
• Hovuzda əylənmək balacalara sonsuz sevinc bəxş edir.Magic LandMagic Land

“ULDUZ” Qrupu

• Nitq inkişafı onlar üçün çox önəmlidir.
• Sadə riyazi təsəvvürlərin inkişafı çalışmalarına hər bir uşaq qoşulur.
• Ətraf aləmlə tanışlıq dünya görüşünü genişləndirir.
• İngilis dili onlar üçün yeni bir aləmdir.
• Rəqs məşğələləri şən gülüşlərlə müşayiət olunur.
• Musiqi məşğələlərini sevməyən yoxdur.
• Gimnastik çalışmalara qatılmayan qalmır.
• Rəsm məşğələləri uşaqlara fərəh gətirir.
• Hovuz oyun, idman və sağlamlıqdır.
• Kompüterlə ilk təmaslar həyəcanvericidir.
• Şahmat əqli qabiliyyəti inkişaf etdirir.

“DAMLA” Qrupu

• Nitqinkişafı getdikcə dahamaraqlı olur.
• Sadə riyazitəsəvvürlərininkişafı davametdirilir.
• Ətrafaləmlə tanışlıq sonsuz prosesdir.
• İngilisdilinə yiyələnmə işitəkmilləşdirilir.
• Rəqsməşğələlərində yenihərəkətlər öyrədilir.
• Musiqiməşğələləriniuşaqlarsəbirsizliklə gözləyirlər.
• Gimnastikhərəkətləruşaqları qanadlandırır.
• Rəsmməşğələləriparlaqrənglər çələnginə bənzəyir.
• Hovuzdakeçənməşğələlər əyləncəyə dönür.
• Şahmatyarışmavərdişləriaşılayır.
• Kompüterlə tanışlıqgetdikcə daha çoxmaraqkəsbedir.Magic Land

Magic Land

“SƏMA” Qrupu

• Sadə riyazi təsəvvürlərin inkişafı sürətlənir.
• Ətraf aləmlə tanışlıq daha da genişlənir.
• Nitq inkişafı sürətlə gedir.
• Bədii ədəbiyyatla tanışlıq başlayır.
• İngilis dilində danışmağın öz gözəlliyi var.
• Rəqs məşğələləri kollektiv çalışma təcrübəsi formalaşdırır.
• Musiqi məşğələləri yeni “ulduzlar” aşkara çıxarır.
• Gimnastik hərəkətlər düzgün tənəffüsə yol açır.
• Rəsm otağı gənc rəssamların sevimli guşəsidir.
• Hovuz məşğələləri uzun zaman unudulmur.
• Kompüter barədə uşaqlar indi daha məlumatlıdırlar.
• Şahmat sonsuz və maraqlı gedişlər oyunudur.

Azərbaycan dili English Pусский язык
MagicLand